Inžiniering

Podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečujeme komplexnú akvizičnú a inžiniersku činnosť pre rôzne typy stavieb.

Rozsah akvizičnej činnosti:

 • vypracovanie akvizičnej správy,
 • zabezpečenie podkladov z katastra,
 • zabezpečenie geometrického plánu,
 • uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkmi,
 • uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • vklad do katastra nehnuteľností.

Rozsah inžinierskej činnosti:

 • povolenia stavebného úradu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona o elektronických komunikácií:
  • územné rozhodnutie,
  • stavebné povolenie,
  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  • rozhodnutie o povolení užívania stavby – kolaudačné rozhodnutie,
 • vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácii, súvisiace s vydaním týchto rozhodnutí.
 

SPOLUPRACUJEME